دستگاه شور

آواز بیات ترک

آواز ابوعطا

آواز افشاری

آواز دشتی

دستگاه نوا

دستگاه سه گاه

دستگاه همایون

آواز بیات اصفهان

دستگاه چهارگاه

دستگاه ماهور

دستگاه راست و پنجگاه