تاریخ موسیقی ایرانی

“خاستگاه موسیقی ایرانی به زمان هایی بسیار دور در عهد باستان باز می گردد و نمی توان” بردانسته های کنونی تاریخچه ی این موسیقی را از میان چندین هزاره که ناگزیر با افسانه پردازی آمیخته شده است، به درستی جستجو کرد. به علت نابودی اسناد فرهنگ ایران باستان و در پی تهاجم های فراگیر به این کشور مانند حمله یونانی ها (در ۳۰۰ ق.م)، عرب ها (درمیانه ی سده ی هفتم م)، ‌مغول ها (در سده های سیزده تا پانزده م)، افغان ها (در سده ی هجده م) و همچنین دیگر تأثیرات دوره ی معاصر که به جزئیات آن نمی پردازیم، انجام یک تحقیق نظام مند در این زمینه امری بس دشوار است.”

                        موسیقی ملی ایران، فصل اول، در باره تاریخ موسیقی ایران، داریوش صفوت و نِلی کارُن، ص ۲۸.

تاریخ موسیقی ایرانی را می توان به دو دوره اصلی تقسیم و آن را بررسی کرد:

۱. پیش از ورود اسلام

۲. بعد از ورود اسلام