بعد از ورود اسلام

دوره های اسلامی را میتوان به چهار دوره تقسیم کرد:

۱- از ورود اسلام تا صفویه در قرن دهم (ه.ش)

۲- از صفویه تا تدوین ردیف در قرن سیزدهم (ه.ش)

۳- از تدوین ردیف تا انقلاب ۱۳۵۷

۴- از انقلاب تا به امروز