برای آشنایی بیشتر با موسیقی کلاسیک ایرانی لازم است بدانیم که این موسیقی بر پایه ی قواعد ردیف استوار است.

 ردیف یعنی مرتب و طبقه بندی شده تعدادی از اشیاع همگون مانند ردیف صندلی ها در یک سالن و یا ردیف درختان در یک باغ. ردیف موسیقی ایرانی نیز مجموعه ای از نواها و آواهایی است که در طول تاریخ هزار ساله ی ایران از صافی ذوق و سلیقه موسیقی دانان ایرانی در دوره های مختلف گذشته و به نسل بعد منتقل گردیده است. ترتیب و تنظیم امروزی موسیقی کلاسیک ایران در دوران حکومت  قاجار انجام شده وبه نام “ردیف موسیقی کلاسیک ایرانی” به نسل امروز رسیده است.

ردیف موسیقی کلاسیک ایرانی مجموعه هایی شامل تعدادی الگوهای نغمگی سنتی است که به صورت منظم و مرتب در ارتباط با یکدیگر در دوازده مجموعه شامل پنج آواز و هفت دستگاه تنظیم شده اند.

در اکثر مقالات و کتب با استفاده از واژه ی « سیستم » موسیقی ایرانی را تعریف کرده اند وآن را سیستم دستگاهی نامیده اند اما بندرت درباره ی تعریف سیستم مطلبی گفته شده است.

 ما آشنایی با ردیف را با مقدمه ای درباره سیستم آغاز میکنیم.