ردیف آوازی برای آشنایی با ردیف برای خواندن آوازو ردیف سازی برای آشنایی با موسیقی کلاسیک ایرانی با اجراء بوسیله ساز تدوین شده است. ردیف آوازی مجموعه هایی از الگوهای سنتی است که بر پایه ی اوزا نشعری و معانی شعری شکل گرفته است و طبعتا پیوند عمیقی با شعر دارد. 

ردیف آوازی اساس کار در تدوین ردیف است و ردیف سازی تقلید ردیف آوازی است بعلاوه الگوهای سنتی که برای اجراء با ساز تدوین شده است. 

 

ردیف آوازی مجموعه ای در حدود صد و پنجاه الگوی سنتی یا گوشه را تشکیل می دهد.

ردیف سازی برای اجراء ردیف با ساز توین گردیده که به دلیل وجود قابلیت هایی تکنیکی در اجراء مفصل تر از ردیف آوازی است و گاهاً تاحدود سیصد و پنجاه گوشه را در بر می گیرد.

 

در هر دو گونه ردیف، وزن و معانی شعری اهمیت فراوان دارد اما در ردیف سازی به علت آشکار نبودن نقش شعرمعانی شعری کمرنگ شده اند اما دربعضی از الگوهای سنتی یا گوشه ها، وزن شعری پایه اصلی است ساختار آن گوشه است و اهمیت خود را همچنان نشان میدهد.

 

به عقیده ی بسیاری از اساتید موسیقی، آشنایی با هر دو ردیف آوازی و سازی لازم است و راه را برای موسیقیدان هموار تر می کند.

 

استاد کسایی موسیقیدان و نوازنده ی نی، درخصوص شیوه نواختن خود می گوید: «چرا وقتیکه من ساز میزنم با ساز زدن دیگران فرق میکند؟ برای اینکه من در آن شعر میخوانم»  دراین عبارت کوتاه بار دیگر اهمیت شعر در موسیقی کلاسیک ایرانی مورد تاکید قرار گرفته است .