آواز ابوعطا

آوار ابوعطا از مشتقات دستگاه شور می باشد که در گروه شور قرار دارد
نت شاهد درآمد ابوعطا ، نت درجه چهارم پانگ درآمد شور می باشد.

درس آواز ابوعطا در پیش ردیف برگرفته از ردیف استاد محمود کریمی است.
درآمد، حجاز و سارنگ سه گوشه باز این آواز می باشند که با استفاده از وزن شعری و الگوی ملودیک گوشه بسته چهارپاره در این درس استفاده شده اند

آواز ابوعطا

گوشه باز دانگ – پانگ
فایل صوتی
درآمد abou ata , 1
حجاز abou ata, 2
سارنگ sarang: abou ata .