آواز ابوعطا از مشتقات دستگاه شور می باشد که در گروه شور قرار دارد
نت شاهد درآمد ابوعطا، نت درجه چهارم پانگ درآمد شور می باشد.

درس آواز ابوعطا در پیش ردیف برگرفته از ردیف استاد محمود کریمی است.
درآمد، حجاز و سارنگ سه گوشه ی باز این آواز می باشند که با استفاده از وزن شعری و الگوی ملودیک گوشه بسته چهارپاره در این درس استفاده شده اند.

آواز ابوعطا

آواز ابوعطا در سه ردیف آوازی

گوشه های باز در آواز ابوعطا

پیش ردیف
۴ گوشه
ردیف نی استاد کسایی
۷ گوشه
ردیف آواز و سه تار
استاد کسایی
۳ گوشه
ردیف استاد کریمی
۲ گوشه
ردیف استاد دوامی
تار: محمدرضا لطفی
۲ گوشه
درآمد درآمد(دستان)

درآمد (دستان العرب)

………………..

حجاز

اوج حجاز
سارنگ
……………….. رهاوی
……………….. ……………….. ………………..

گوشه های بسته و اوزان شعری آنها در آواز ابوعطا

پیش ردیف
۱ گوشه
ردیف نی استاد کسایی
۲۱ گوشه
ردیف آواز و سه تار
استاد کسایی
۱۰ گوشه
ردیف استاد کریمی
۷ گوشه
ردیف استاد دوامی
تار: محمدرضا لطفی
۴ گوشه
چهارپاره
ت ت تن ت تن (۴)

چهارپاره یا
چهارباغ
ت ت تن ت تن (۴)

چهارپاره یا
چهارباغ
ت ت تن ت تن (۴)
چهارپاره
ت ت تن ت تن (۴)
عشیران
الگوهای ملودیک سنتی
بسته نگار
الگوهای ملودیک سنتی
سیخی
ت تن تن تن (۴)
سیخی
ت تن تن تن (۴)
سیخی
ت تن تن تن (۴)
رامکلی
تن تن / ت تن ت تن /
ت ت تن تن / ت تن ت تن
رامکلی
تن تن / ت تن ت تن /
ت ت تن تن / ت تن ت تن
رامکلی۱-۲
ت تن ت تن / ت ت تن تن /
ت تن ت تن / تن تن

تن تن / ت تن ت تن /
ت ت تن تن / ت تن ت تن

رامکلی
ت تن ت تن / ت ت تن تن /
ت تن ت تن / تن تن
خسرو و شیرین
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
خسرو و شیرین
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
خسرو و شیرین۱-۲
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن

ت تن تن تن (۲) / ت تن تن

خسرو و شیرین
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
شیرین و فرهاد
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
گبری یا گوری
تن تن ت / ت تن ت تن / ت تن تن
گبری
تن تن ت / ت تن ت تن / ت تن تن
گوری
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
گبری
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
صدری یا نحوی
تن تن / ت تن تن / ت تن تن

صدری
تن تن / ت تن تن / ت تن تن
سملی
الگوهای ملودیک سنتی
یتیمک
تن ت تن / تن ت ت تن /
تن ت ت تن / تن تن تن

سارنج در یتیمک

یتیمک
تن ت تن / تن ت ت تن /
تن ت ت تن / تن تن تن

……………………………Sâranj dar Yatimak

سبلی
الگوهای ملودیک سنتی
حزّان
الگوهای ملودیک سنتی
شکسته بختیاری
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
گوشه ی صفا
ت تن ت تن تن (۴)
راک عبدالله
تن ت تن / تن ت ت تن /
تن ت ت تن / تن تن تن
………………..
حسن موسی
ت تن تن (۳) / ت تن
حسن موسی
ت تن تن (۳) / ت تن
غم انگیز
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
غم انگیز
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
……………….. ……………….. بال کبوتر
الگوهای ملودیک سنتی
……………….. ………………..
مثنوی
تن ت تن تن (۲) / تن ت تن
مثنوی
تن ت تن تن (۲) / تن ت تن