آواز افشاری

آواز افشاری از مشتقات دستگاه شور می باشد و در گروه شور قرار دارد
نت شاهد دانگ درآمد افشاری ، نت درجه چهارم پانگ درآمد شور می باشد.

درس آواز افشاری در پیش ردیف برگرفته از ردیف استاد حسن کسایی و استاد محمود کریمی می باشد.
درآمد، جامه دران و عراق  از جامه دران سه گوشه باز این آواز می باشند که با استفاده از وزن شعری و الگوی ملودیک گوشه بسته صدری در این درس استفاده شده اند

آواز افشاری – گوشه بسته صدری

گوشه باز دانگ – پانگ
فایل صوتی
درآمد daramad:afshari
جامه دران afshari 2
حصار afshari 3
عراق
فرود از جامه دران