آواز افشاری از مشتقات دستگاه شور می باشد و در گروه شور قرار دارد
نت شاهد دانگ درآمد افشاری ، نت درجه چهارم پانگ درآمد شور می باشد.

درس آواز افشاری در پیش ردیف برگرفته از ردیف استاد حسن کسایی و استاد محمود کریمی می باشد.
درآمد، جامه دران و عراق سه گوشه ی باز این آواز می باشند که با استفاده از وزن شعری و الگوی ملودیک گوشه بسته صدری در این درس استفاده شده اند.

آواز افشاری

گوشه باز دانگ – پانگ
فایل صوتی
درآمد  Daramad- Afshari
جامه دران  Jameh Daran - Afshari
حصار  Hesar-Afshari
عراق  Eragh - Afshari
فرود از جامه دران
…………………………….
 Forud az Jameh Daran - Afshari
…………………………….

…………………………….

آواز افشاری در سه ردیف آوازی و یک ردیف سازی

گوشه های باز در آواز افشاری

پیش ردیف
۵ گوشه
ردیف نی استاد کسایی
۶ گوشه
ردیف آواز و سه تار
استاد کسایی
۳ گوشه
ردیف استاد کریمی
۵ گوشه
ردیف استاد دوامی
۳ گوشه
درآمد

جامه دران

گوشه ی افشاری

حصار نیشابورک

………………….

عراق نهیب، عراق

نهیب، عراق
سپهر، عشاق

نهیب

فرود از جامه دران …………………. …………………. ………………….
…………………. رهاوی

…………………. رهاب

گوشه های بسته و اوزان شعری آنها در آواز افشاری

پیش ردیف
۱ گوشه
ردیف نی استاد کسایی
۵ گوشه
ردیف آواز و سه تار
استاد کسایی
۴ گوشه
ردیف استاد کریمی
۴ گوشه
ردیف استاد دوامی
۱ گوشه
صدری
تن تن ت تن تن / ت تن تن (۲)
صدری
تن تن ت تن تن / ت تن تن (۲)
…………………. …………………. قره باغی
الگوهای ملودیک سنتی
…………………. ………………….
قرائی
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
قرائی
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
قرائی
ت ت تن تن (۳) / ت ت تن
قرائی
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
…………………. …………………. …………………. حزین
ت ت تن تن (۳) / ت ت تن
………………….
کیکاووسی یا تخت طاقدیس
تن ت تن ت تن / ت ت تن (۲)
کیکاووسی یا تخت طاقدیس
تن ت تن ت تن / ت ت تن (۲)
………………….
مثنوی
تن ت تن تن (۲) / تن ت تن

مسیحی
تن ت تن تن (۲) / تن ت تن

شاه ختایی
تن ت تن تن (۲) / تن ت تن

فرود و مسیحی
تن ت تن تن (۲) / تن ت تن

………………….
Forud & Massihi
Tan Ta Tan Tan (2x) /
Tan Ta Tan

Tan Ta Tan Tan (2x) /
Tan Ta Tan

مثنوی
تن ت تن تن (۲) / تن ت تن

………………….
Forud & Massihi
Tan Ta Tan Tan (2x) /
Tan Ta Tan

Tan Ta Tan Tan (2x) /
Tan Ta Tan