آواز بیات ترک

آواز بیات ترک از مشتقات دستگاه شور می باشد و در گروه شور قرار دارد
نت شاهد درآمد بیات ترک ، نت درجه سوم پانگ درآمد شور می باشد.

درس آواز بیات ترک در پیش ردیف برگرفته از ردیف استاد محمود کریمی است.
درآمد، جامه دران ، فیلی و شکسته چهار گوشه باز این آواز می باشند که با استفاده از وزن شعری و الگوی ملودیک گوشه بسته شهابی در این درس استفاده شده اند

آواز بیات ترک

گوشه باز دانگ – پانگ
فایل صوتی
درآمد daramad: bayat tork
درآمد daramad: bayat tork
جامه دران bayat tork, jame daran
فیلی bayat tork , feyli
شکسته bayat tork, shekasteh
فرود از جامه دران foroud: bayat tork.