آواز بیات ترک از مشتقات دستگاه شور می باشد و در گروه شور قرار دارد
نت شاهد درآمد بیات ترک ، نت درجه سوم پانگ درآمد شور می باشد.

درس آواز بیات ترک در پیش ردیف برگرفته از ردیف استاد محمود کریمی است.
درآمد، جامه دران ، فیلی و شکسته چهار گوشه باز این آواز می باشند که با استفاده از وزن شعری و الگوی ملودیک گوشه بسته شهابی در این درس استفاده شده اند

آواز بیات ترک

آواز بیات ترک در سه ردیف آوازی

پیش ردیف
۵ گوشه
ردیف نی استاد کسایی
۶ گوشه
ردیف آواز و سه تار
استاد کسایی
۵ گوشه
ردیف استاد کریمی
۵ گوشه
ردیف استاد دوامی
تار: محمدرضا لطفی
۳ گوشه
درآمد

جامه دران
فیلی فیلی یا پنجگاه

شکسته
فرود از جامه دران …………………. …………………. ………………….
…………………. گشایش یا راست

گشایش

دلکش

گوشه های بسته و اوزان شعری آنها در آواز بیات ترک

پیش ردیف
۱ گوشه
ردیف نی استاد کسایی
۱۹ گوشه
ردیف آواز و سه تار استاد کسایی
۱۲ گوشه
ردیف استاد کریمی
۷ گوشه
ردیف استاد دوامی
تار: محمدرضا لطفی
۶ گوشه
شهابی
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
شیرین و فرهاد یا شهابی
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
شهابی
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
شهابی
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
…………………. …………………. عشیران
سازی
…………………. ………………….
…………………. درآمد دوم
ت تن ت تن / ت ت تن تن / ت تن ت تن / تن تن
داد
قره باغی
الگوهای ملودیک سنتی
مجلس افروز
سازی
مجلس افروز
سازی
دوگاه
تن تن / ت تن ت تن / ت ت تن تن / ت تن ت تن
دوگاه
تن تن / ت تن ت تن / ت ت تن تن / ت تن ت تن
دوگاه
تن تن / ت ت تن تن / ت ت تن تن / ت ت تن تن
دوگاه
ت تن ت تن / ت ت تن تن / ت تن ت تن / تن تن
روح الارواح
تن تن / ت ت تن تن / ت ت تن تن / ت ت تن تن
روح الارواح
تن تن / ت ت تن تن / ت ت تن تن / ت ت تن تن
روح الارواح
ت تن ت تن / ت ت تن تن / ت تن ت تن / تن تن
قطار
تن تن / ت ت تن / ت تن ت تن / تن ت ت تن
قطاربند
قطار
تن تن / ت ت تن / ت تن ت تن / تن ت ت تن
قطار
تن تن / ت ت تن تن / ت ت تن تن / ت ت تن تن
قطار
قرائی
تن تن / ت ت تن تن / ت ت تن تن / ت ت تن تن
مهربانی یا بهبهانی
ت تن تن تن (۴)
ترانه ی مهربانی
مهربانی
ت تن تن تن (۴)
مهربانی
ت ت تن ت تن (۴)
کیکاووسی یا
تخت طاقدیس
مهدی ضرابی
حصار ماهور یا
پس ماهور
حصار ماهور یا پس ماهور
شکسته

مثنوی شکسته
نیریز نیریز
رنگ راک عبدالله
ضربی راک
راک عبدالله
راک عبدالله
حزین
ترک خسته
مثنوی
تن ت تن تن (۲) / تن ت تن
مثنوی
تن ت تن تن (۲) / تن ت تن
مثنوی
تن ت تن تن (۲) / تن ت تن
مثنوی
تن ت تن تن (۲) / تن ت تن