آواز دشتی در پیش ردیف

آواز دشتی از مشتقات دستگاه شور می باشد و در گروه شور قرار دارد
نت شاهد درآمد دشتی ، نت درجه پنجم پانگ درآمد شور می باشد.

آواز دشتی  تنها آوازی است که نت شاهد دانگ درآمدش متغیر است. یعنی اگر چهار نت دانگ درآمد دشتی فا ، سل ، لا ، سی بمل باشند، نت لا که شاهد درآمد است به لاکرن (یعنی ربع پرده پایین تر) تغییر می کند.

درس آواز دشتی در پیش ردیف برگرفته از ردیف استاد محمود کریمی است.
درآمد و عشاق دو گوشه ی باز این دستگاه می باشند که با استفاده از وزن شعری و الگوی ملودیک گوشه ی بسته دشتستانی در این درس استفاده شده اند.

آواز دشتی

گوشه باز دانگ – پانگ
فایل صوتی
درآمد  Dashti-Daramad
عشاق / اوج
…………………………….
 Oshagh:Odj - Dashti
…………………………….

…………………………….

آواز دشتی در سه ردیف آوازی و یک ردیف سازی

گوشه های باز در آواز دشتی

پیش ردیف
۲ گوشه
ردیف نی استاد کسایی
۴ گوشه
ردیف آواز و سه تار
استاد کسایی
۳ گوشه
ردیف استاد کریمی
۲ گوشه
ردیف استاد دوامی
۲ گوشه
 درآمد
 عشاق / اوج
…………………. بیات راجع
…………………. سارنج …………………. …………………. ………………….

گوشه های بسته و اوزان شعری آنها در آواز دشتی

پیش ردیف
۱ گوشه
ردیف نی استاد کسایی
۷ گوشه
ردیف آواز و سه تار
استاد کسایی
۸ گوشه
ردیف استاد کریمی
۸ گوشه
ردیف استاد دوامی
۴ گوشه
دشتستانی
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
دشتستانی و حاجیانی
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
………………….
…………………. …………………. …………………. …………………. حاجیانی
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
کوچ
الگوهای ملودیک سنتی
لری
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
لری
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
کاشی
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
کاشی
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
گیلکی
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
گیلکی
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
گیلکی
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
گیلکی
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
چوپانی
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
دیلمان
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
دیلمان
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
گریلی
ت تن تن تن (۴)
بوسلیک
ت تن ت تن / ت ت تن تن /
ت تن ت تن / تن تن
غم انگیز
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
غم انگیز
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
غم انگیز
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
بیدگلی
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
بیدکانی
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
کردبیات
ت تن تن تن (۳) / ت تن تن
فرود، سبلی
الگوهای ملودیک سنتی
مثنوی
تن ت تن تن (۲) / تن ت تن
مثنوی
تن ت تن تن (۲) / تن ت تن
مثنوی
تن ت تن تن (۲) / تن ت تن