آواز دشتی

آواز دشتی از مشتقات دستگاه شور می باشد و در گروه شور قرار دارد
نت شاهد درآمد دشتی ، نت درجه پنجم پانگ درآمد شور می باشد.

آواز دشتی  تنها آوازی است که نت شاهد دانگ درآمدش متغیر است. یعنی اگر چهار نت دانگ درآمد دشتی فا ، سل ، لا ، سی بمل باشند، نت لا که شاهد درآمد است به لاکرن (یعنی ربع پرده پایین تر) تغییر می کند.

درس آواز دشتی در پیش ردیف برگرفته از ردیف استاد محمود کریمی است.
درآمد و عشاق دو گوشه باز این دستگاه می باشند که با استفاده از وزن شعری و الگوی ملودیک گوشه بسته دشتستانی در این درس استفاده شده اند

آواز دشتی

گوشه باز دانگ ، پانگ
فایل صوتی
درآمد daramad-dashit
عشاق / اوج oshagh -dashti