دستگاه سه گاه  در گروه شور قرار دارد
علت این تقسیم بندی، فواصل و دانگ های مشترک بین این دو دستگاه می باشد
نت شاهد درآمد سه گاه ، نت درجه دوم درآمد شور است.

درس دستگاه سه گاه در پیش ردیف برگرفته از ردیف استاد کسایی و استاد کریمی است.
درآمد، زابل، مویه، حصار، مخالف و مغلوب شش گوشه باز این دستگاه می باشند که با استفاده از وزن شعری و الگوی ملودیک گوشه بسته مثنوی در این درس استفاده شده اند

گوشه بسته مثنوی بر وزن شعری فاعلاتن فاعلاتن فاعلات می باشد.
با این که اسامی گوشه های باز در دستگاه سه گاه و چهارگاه یکی می باشد اما فواصل نت ها و در نهایت دانگ های این دو دستگاه بسیار با یک دیگر متفاوت هستند.

دستگاه سه گاه

دستگاه سه گاه در سه ردیف آوازی و یک ردیف سازی

پیش ردیف
۶ گوشه
ردیف نی استاد کسایی
۵ گوشه
ردیف آواز و سه تار
استاد کسایی
۵ گوشه
ردیف استاد کریمی
۷ گوشه
ردیف استاد دوامی
۴ گوشه
درآمد
………………….
…………………. …………………. …………………. ………………….
زابل
مویه
مخالف
مخالف به مغلوب
حصار

گوشه های بسته و اوزان شعری آنها در دستگاه سه گاه

پیش ردیف
۱ گوشه
ردیف نی استاد کسایی
۱۳ گوشه
ردیف آواز و سه تار استاد کسایی
۹ گوشه
ردیف استاد کریمی
۳ گوشه
ردیف استاد دوامی
۳ گوشه
مثنوی
تن ت تن تن (۲) / تن ت تن
مثنوی
تن ت تن تن (۲) / تن ت تن
مثنوی مخالف
تن ت تن تن (۲) / تن ت تن
مثنوی
تن ت تن تن (۲) / تن ت تن
…………………. …………………. …………………. …………………. کرشمه
ت تن ت تن / ت ت تن تن / ت تن ت تن / ت ت تن
شکسته مویه

شکسته مویه

پیش زنگوله

زنگوله

مجلس افروز

بسته نگار

هداوندی

………………….
رهاوی

راک عبدالله در زابل

راک عبدالله در زابل

بوسلیک در زابل

رامکلی

بیات قجر

حربی مخالف

غریبی

سه گاه یتیم

سه گاه یتیم

زنگ شتر قدیم

پهلوی

هدی و پهلوی

کیکاووسی یا
تخت طاقدیس

شاه ختایی،
زی ختایی


شاه ختایی