دستگاه سه گاه  در گروه شور قرار دارد
علت این تقسیم بندی، فواصل و دانگ های مشترک بین این دو دستگاه می باشد
نت شاهد درآمد سه گاه ، نت درجه دوم درآمد شور است.

درس دستگاه سه گاه در پیش ردیف برگرفته از ردیف استاد کسایی و استاد کریمی است.
درآمد، زابل، مویه، حصار، مخالف و مغلوب شش گوشه باز این دستگاه می باشند که با استفاده از وزن شعری و الگوی ملودیک گوشه بسته مثنوی در این درس استفاده شده اند

گوشه بسته مثنوی بر وزن شعری فاعلاتن فاعلاتن فاعلات می باشد.
با این که اسامی گوشه های باز در دستگاه سه گاه و چهارگاه یکی می باشد اما فواصل نت ها و در نهایت دانگ های این دو دستگاه بسیار با یک دیگر متفاوت هستند.

دستگاه سه گاه

گوشه باز دانگ – پانگ
فایل صوتی
درآمد segah 1
زابل segah 6
مویه segah5
حصار
segah 4
مخالف
segah 2
مخالف به مغلوب
segah 3