دستگاه شور یکی از مهم ترین دستگاه های موسیقی کلاسیک ایرانی است. اساتید موسیقی این دستگاه را مهمترین دستگاه و به عنوان مادر دستگاه ها میشناسند.

چهار آواز، بیات ترک، ابوعطا، افشاری و دشتی از مشتقات این دستگاه هستند.

درس هداوندی در دستگاه شور در پیش ردیف برگرفته از ردیف استادان، حسن کسایی و محمود کریمی است.
درآمد اول، درآمد دوم (رهاب)، درآمد سوم ( اشاره به بیات ترک)، اوج، قرچه، رضوی، حسینی- اوج حسینی و سلمک گوشه باز این دستگاه می باشند. این درس بر پایه وزن شعری و الگوی ملودیک گوشه بسته هداوندی است که از جمله دروس ردیف استاد کسایی است.

دستگاه شور

دستگاه شور در سه ردیف آوازی

گوشه های باز در دستگاه شور

پیش ردیف
۹ گوشه
ردیف نی استاد کسایی
۶ گوشه
ردیف آواز و سه تار
استاد کسایی
۶ گوشه
ردیف استاد کریمی
۶ گوشه
ردیف استاد دوامی
تار: محمدرضا لطفی
۶ گوشه
درآمد
………………….
درآمد دوم
درآمد (رهاب) رهاوی رهاوی رهاوی
درآمد (بیات ترک) …………………. …………………. …………………. ………………….
اوج سلمک
قرچه
رضوی
حسینی عزال و حسینی
اوج حسینی
سلمک نهفت، سلمک

گوشه های بسته و اوزان شعری آنها در دستگاه شور

پیش ردیف
۱ گوشه
ردیف نی استاد کسایی
۱۹ گوشه
ردیف آواز و سه تار استاد کسایی
۵ گوشه
ردیف استاد کریمی
۹ گوشه
ردیف استاد دوامی
تار: محمدرضا لطفی
۴ گوشه
هداوندی
تن ت تن تن / تن ت تن(۲)
هداوندی
تن ت تن تن / تن ت تن(۲)
…………………. ………………….
…………………. …………………. …………………. درآمد خارا
الگوهای ملودیک سنتی
درآمد خارا
الگوهای ملودیک سنتی
ملانازی

کرشمه
ت تن ت تن / ت ت تن تن / ت تن ت تن / ت ت تن
کرشمه
ت تن ت تن / ت ت تن تن / ت تن ت تن / ت ت تن
کرشمه
ت تن ت تن / ت ت تن تن / ت تن ت تن / ت ت تن
کرشمه
ت تن ت تن / ت ت تن تن / ت تن ت تن / ت ت تن
دلنواز شور

چهارپاره یا چهارباغ

آذربایجانی

رامکلی

گریلی
ت تن تن تن (۴)
گریلی
ت تن تن تن (۴)
گرایلی
ت تن تن تن (۴)
شهناز
الگوهای ملودیک سنتی
شهناز
الگوهای ملودیک سنتی
زیرکش سلمک، حزین و فرود
الگوهای ملودیک سنتی
زیرکش سلمک
الگوهای ملودیک سنتی
شهرآشوب
الگوهای ملودیک سنتی
شهرآشوب
الگوهای ملودیک سنتی
رضوی با تحریر جواد خوانی
الگوهای ملودیک سنتی
روح الارواح

روح الارواح

دوبیتی
ت تن تن تن (۴)
دوبیتی
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
فرود

دشتستانی

تنگسیری

عزال

کوچک، بزرگ

کوچک، بزرگ

بزرگ
تن ت تن / ت تن تن تن(۲)
رضوی، فرود

فرود

کردو بیات

مثنوی
تن ت تن تن (۲) / تن ت تن
مثنوی
تن ت تن تن (۲) / تن ت تن
مثنوی
تن ت تن تن (۲) / تن ت تن