دستگاه نوا در گروه شور قرار دارد
علت این تقسیم بندی، فواصل و دانگ های مشترک بین این دو دستگاه می باشد
نت شاهد درآمد نوا، نت درجه چهارم درآمد شور است.

درس دستگاه نوا در پیش ردیف برگرفته از ردیف استاد حسن کسایی و همچنین ملاحسین موسیقی است.
درآمد، نیشابورک، بیات راجه، عراق، نهفت، حسینی و رهاب شش گوشه باز این دستگاه می باشند که با استفاده از وزن شعری و الگوی ملودیک گوشه بسته نستری در این درس استفاده شده اند

گوشه هایی همچون حسینی و رهاب هم در دستگاه شور و هم در دستگاه نوا با یک دانگ واحد مورد استفاده قرار می گیرند

دستگاه نوا

دستگاه نوا در سه ردیف آوازی و یک ردیف سازی

پیش ردیف
۸ گوشه
ردیف نی استاد کسایی
۵ گوشه
ردیف آواز و سه تار
استاد کسایی
۸ گوشه
ردیف استاد کریمی
۷ گوشه
ردیف استاد دوامی
۶ گوشه
درآمد
گوشه افشاری
بیات راجع
نیشابورک
عراق
نهفت
رضوی
…………………. …………………. عشاق
…………………. ………………….
حسینی
اوج حسینی
رُهاب …………………. رَهاب
گوشه های بسته و اوزان شعری آنها در دستگاه نوا

پیش ردیف
۱ گوشه
ردیف نی استاد کسایی
۱۳ گوشه
ردیف آواز و سه تار
استاد کسایی
۶ گوشه
ردیف استاد کریمی
۹ گوشه
ردیف استاد دوامی
۹ گوشه
نستری
ت ت تن تن (۳) / تن تن
کرشمه
ت تن ت تن / ت ت تن تن / ت تن ت تن / ت ت تن
جواد خوانی

عشیران
سازی
گردانیه
الگوهای ملودیک سنتی
گردانیه
الگوهای ملودیک سنتی
گردانیه
الگوهای ملودیک سنتی
حزین

نغمه
الگوهای ملودیک سنتی
نغمه
الگوهای ملودیک سنتی
عشاق
ت تن ت تن / ت ت تن تن / تن ت ت تن / ت ت تن
عشاق
ت تن ت تن / ت ت تن تن / تن ت تن / ت تن
خجسته
الگوهای ملودیک سنتی
………………….
…………………. …………………. …………………. …………………. مجسلی
الگوهای ملودیک سنتی
نیریز
الگوهای ملودیک سنتی
بوسلیک
الگوهای ملودیک سنتی
گوشه نیریز
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
نیریز
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
مسیحی
الگوهای ملودیک سنتی
ناقوس
الگوهای ملودیک سنتی
کیکاووسی یا
تخت طاقدیس
تن ت تن / ت تن تن تن (۲)
تخت طاقدیس
تن ت تن / ت تن تن تن (۲)
تخت طاقدیس
تن ت تن / ت تن تن تن (۲)
قرائی در عراق
ت تن تن تن (۲) / ت تن تن
سپهر
الگوهای ملودیک سنتی
بوسلیک
ت ت تن تن (۳) / تن تن
بوسلیک
ت ت تن تن (۳) / تن تن
کوچک
الگوهای ملودیک سنتی
کوچک
الگوهای ملودیک سنتی
بزرگ
الگوهای ملودیک سنتی
بزرگ
الگوهای ملودیک سنتی
محیر

رهاوی

دیری

گوشت

شاه ختایی
زی ختایی
تن ت تن تن (۲) / تن ت تن
شاه ختایی
تن ت تن تن (۲) / تن ت تن
شاه ختایی
تن ت تن تن (۲) / تن ت تن