دستگاه نوا در گروه شور قرار دارد
علت این تقسیم بندی، فواصل و دانگ های مشترک بین این دو دستگاه می باشد
نت شاهد درآمد نوا، نت درجه چهارم درآمد شور است.

درس دستگاه نوا در پیش ردیف برگرفته از ردیف استاد حسن کسایی و همچنین ملاحسین موسیقی است.
درآمد، نیشابورک، بیات راجه، عراق، نهفت، حسینی و رهاب شش گوشه باز این دستگاه می باشند که با استفاده از وزن شعری و الگوی ملودیک گوشه بسته نستری در این درس استفاده شده اند

گوشه هایی همچون حسینی و رهاب هم در دستگاه شور و هم در دستگاه نوا با یک دانگ واحد مورد استفاده قرار می گیرند

دستگاه نوا

گوشه باز دانگ – پانگ
فایل صوتی
درآمد daramad:nava
بیات راجه bayat-raje: nava
نیشابورک neyshaburak:nava
عراق  
نهفت
حسینی hosseini: nava
اوج حسینی oje hosseini: nava
رهاب rohab