آواز بیات اصفهان

آواز بیات اصفهان در سه ردیف آوازی

گوشه های باز در آواز بیات اصفهان

پیش ردیف
۶ گوشه
ردیف نی استاد کسایی
۵ گوشه
ردیف آواز و سه تار
استاد کسایی
۵ گوشه
ردیف استاد کریمی
۴ گوشه
ردیف استاد دوامی
۳ گوشه
درآمد
جامه دران
بیات راجه
خجسته
عشاق / اوج
فرود از خجسته
………………….
…………………. …………………. …………………. ………………….

گوشه های بسته و اوزان شعری آنها در آواز بیات اصفهان

پیش ردیف
۱ گوشه
ردیف نی استاد کسایی
۱۵ گوشه
ردیف آواز و سه تار
استاد کسایی
۱۰ گوشه
ردیف استاد کریمی
۶ گوشه
ردیف استاد دوامی
۲ گوشه
رهاوندی
تن تن ت ت تن / تن تن (۲)
…………………. …………………. …………………. ………………….
………………….. عشیران
حزین
رهاوی
بیات درویش حسن بیات درویش حسن
سوز و گداز سوز و گداز سوز و گداز سوز و گداز
اشاره به عراق
بوسلیک بوسلیک
ضربی بوسلیک
شهرآشوب، قرچه، رضوی، روح الارواح
گوشه ای در اصفهان
بیات شیراز بیات شیراز بیات شیراز
بیات شیراز در خجسته
بیات شیراز در عشاق
نغمه نغمه
نغمه نوروزی
عبری
مثنوی عبری
شُلیل بختیاری
صوفی نامه صوفی نامه
مثنوی
تن ت تن تن (۲) / تن ت تن
مثنوی
تن ت تن تن (۲) / تن ت تن
مثنوی
تن ت تن تن (۲) / تن ت تن
مثنوی
تن ت تن تن (۲) / تن ت تن