اواز بیات اصفهان

گوشه باز دانگ – پانگ
فایل صوتی
درآمد daramad: esfahan
جامه دران jame daran: esfahan
بیات راجه bayat raje:esfahan
خجسته khojasteh: esfehan
عشاق – اوج oshagh:esfahan
فرود از مخالف