دستگاه همایون یکی از هفت دستگاه موسیقی ایرانی است.

این دستگاه به تناسب نام خود، حالتی شاهانه، اشرافی و باوقار دارد، ولی با این حال زمینهٔ اجرای بسیاری از لالایی‌ها و زمزمه‌های متداول در نقاط مختلف ایران است. همچنین از نغمه‌های این دستگاه در موسیقی زورخانه نیز استفاده می‌شود.

دستگاه همایون

دستگاه همایون در سه ردیف آوازی

پیش ردیف
۹ گوشه
ردیف نی استاد کسایی
۵ گوشه
ردیف آواز و سه تار
استاد کسایی
۶ گوشه
ردیف استاد کریمی
۶ گوشه
ردیف استاد دوامی
۵ گوشه
درآمد
اوج درآمد
………………….
…………………. …………………. …………………. ………………….
چکاوک چکاوک یا ابوالچپ
اوج چکاوک
بیداد
بیات راجه
عشاق/ اوج
فرود از بیداد
شوشتری شوشتری ۱-۲

گوشه های بسته و اوزان شعری آنها در دستگاه همایون

پیش ردیف
۱ گوشه
ردیف نی استاد کسایی
۱۲ گوشه
ردیف آواز و سه تار استاد کسایی
۵ گوشه
ردیف استاد کریمی
۶ گوشه
ردیف استاد دوامی
۳ گوشه
کرشمه
ت تن ت تن / ت ت تن تن / ت تن ت تن / ت ت تن
…………………. …………………. …………………. ………………….
مجلس افروز
…………………. خجسته
لیلی و مجنون لیلی مجنون لیلی مجنون
طرز
نی داود نی داود
موالیان، فرود
منصوری
فرود به شوشتری
مثنوی شوشتری
نیشابورک
بوسلیک
شاهنامه خوانی
مأآلف
راز و نیاز ۱-۲
شکسته بختیاری در شوشتری
بختیاری، شکسته بختیاری
بختیاری، شکسته بختیاری بختیاری و موآلف بختیاری
مثنوی
تن ت تن تن (۲) / تن ت تن