دستگاه چهارگاه

دستگاه چهارگاه در سه ردیف آوازی

گوشه های باز در دستگاه چهارگاه

پیش ردیف
۸ گوشه
ردیف نی استاد کسایی
۴ گوشه
ردیف آواز و سه تار
استاد کسایی
۷ گوشه
ردیف استاد کریمی
۷ گوشه
ردیف استاد دوامی
۶ گوشه
درآمد
………………….
درآمد۱-۲
زابل
مویه …………………. ………………….
حصار
مخالف
مخالف به مغلوب
منصوری
فرود به مویه …………………. ………………….

گوشه های بسته و اوزان شعری آنها در دستگاه چهارگاه

پیش ردیف
۱ گوشه
ردیف نی استاد کسایی
۸ گوشه
ردیف آواز و سه تار استاد کسایی
۹ گوشه
ردیف استاد کریمی
۳ گوشه
ردیف استاد دوامی
۳ گوشه
رجز
ت تن تن (۳)/ ت تن
…………………. رجز
ت تن تن (۳)/ ت تن
رجز
ت تن تن (۳)/ ت تن
بسته نگار
پنجه مویه پنجه مویه
رامکلی
کیکاووسی یا تخت طاقدیس
نغمه ی نوروزی
…………………. …………………. راک عبدالله …………………. ………………….
زابل منصوری
آذربایجانی
زنگوله ی مخالف
حربی
پهلوی هدی هدی یا پهلوی هدی، پهلوی
خلیل خوانی
ضربی هداوندی
مثنوی مخالف
تن ت تن تن (۲) / تن ت تن
مثنوی
تن ت تن تن (۲) / تن ت تن
مثنوی مخالف
تن ت تن تن (۲) / تن ت تن