دستگاه چهارگاه

گوشه باز دانگ – پانگ
فایل صوتی
درآمد daramad: chahargah
زابل zabol: chahargah
مویه muyeh:chahargah
حصار hesar: chahargah
مخالف mokhalef:chahargah
مخالف به مغلوب M be maghlub: Chahargah
منصوری mansuri: chahargah