دستگاه ماهور

دستگاه ماهور در سه ردیف آوازی

گوشه های باز در دستگاه ماهور

پیش ردیف
۱۱ گوشه
ردیف نی استاد کسایی
۵ گوشه
ردیف آواز و سه تار
استاد کسایی
۸ گوشه
ردیف استاد کریمی
۸ گوشه
ردیف استاد دوامی
۶ گوشه
درآمد

گشایش
حصار
فیلی
شکسته
اوج شکسته
دلکش
عراق
راک
اصفهانک …………………. …………………. …………………. ………………….
خاوران
………………….

گوشه های بسته و اوزان شعری آنها در دستگاه ماهور

پیش ردیف
۱ گوشه
ردیف نی استاد کسایی
۱۶ گوشه
ردیف آواز و سه تار استاد کسایی
۱۵ گوشه
ردیف استاد کریمی
۱۲ گوشه
ردیف استاد دوامی
۱۲ گوشه
ساقی نامه
ت تن تن (۳)/ ت تن
ساقی نامه، صوفی نامه
ت تن تن (۳)/ ت تن
ساقی نامه و صوفی نامه
ت تن تن (۳)/ ت تن
ساقی نامه، صوفی نامه و کشته
ت تن تن (۳)/ ت تن
کرشمه
ت تن ت تن / ت ت تن تن / ت تن ت تن / ت ت تن
داد داد داد
یتیمک
…………………. ماهور صغیر …………………. …………………. ماهور صغیر
…………………. شهرآشوب ………………….
قره باغی
محیر
نیشابورک نیشابورک
بوسلیک بوسلیک
نیریز نیریز نیریز
آذربایجانی یا مرادخانی آذربایجانی مرادخانی یا آذربایجانی
بغدادی یا نصیرخانی نصیرخانی نصیرخانی
خرم آبادی
شاهنامه خوانی
طوسی طوسی
اشاره به قرچه
رضوی
حزین حزین
راک یا راک هندی راک هندی راک هندی
صفیر راک
راک کشمیر راک کشمیر
راک عبدالله راک عبدالله
جغتایی جغتایی
درآمد راک
دلکش، راک
دلکش آذربایجانی
نهیب
نوروز عرب
پس ماهور
سپهر
مثنوی
تن ت تن تن (۲) / تن ت تن
مثنوی
تن ت تن تن (۲) / تن ت تن
مثنوی
تن ت تن تن (۲) / تن ت تن