دستگاه ماهور

گوشه باز دانگ – پانگ
فایل صوتی
درآمد daramad: mahur
گشایش goshayesh: mahur
حصار hesar:mahur
فیلی feyli: mahur
شکسته – اوج شکسته shekaste va oje-sh: mahur
دلکش delkash: mahur
عراق aragh: mahur
راک rak: mahur
اصفهانک esfehnak: mahur
خاوران khavaran:mahur